Algemene voorwaarden Rocksolid Studio

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Dienst

De Desk Top Publishing diensten, webdesign en andersoortig ontwerp dat door Rocksolid Studio
aangeboden wordt, het schrijven van programmatuur en code, het bedenken van
automatiseringsoplossingen, technische oplossingen en invulling, netwerk/systeem beheer,
commercials, advertorials, media exploitatie, sms diensten, hardware leveranties, webhosting
faciliteiten en domeinnaam registraties, leerprogramma’s, consultancy, concepten,
promotiestrategieën of -campagnes, dan wel gebruik te maken van de door Rocksolid Studio aangeboden technische faciliteiten voor het aanbieden van informatie op een wijze zoals door Rocksolid Studio aangeboden en door de klant en Rocksolid Studio overeengekomen.

1.2 Klant/opdrachtgever

De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Rocksolid Studio een contract of enige soort van overeenkomst heeft afgesloten. Deze algemene voorwaarden zijn daarop altijd van toepassing.

1.3 Websites

Het resultaat van webdesign in combinatie met programmatuur, mogelijkerwijs bestaande uit
meerdere pagina’s, door Rocksolid Studio ontworpen ten bate van de klant.

1.4 Netwerk/systeem beheer

Het onderhouden en up-to-date houden van een netwerk met behulp van nieuwere versies software
of wel hardware toepassingen. Het resultaat is een bepaalde graad van beschikbaarheid van het
systeem.

1.5 Webhosting

Het aanbieden van ruimte op de servers van Rocksolid Studio voor opslag en beheer van websites.

1.6 Media exploitatie

Het commercieel exploiteren van Internetsites of magazines in de vorm van advertentie verkoop aan
derden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Alle overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Rocksolid Studio en de klant ter zake van de Dienst zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk door Rocksolid Studio anders is aangegeven of schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere algemene voorwaarden.
2.3 Algemene voorwaarden die door de klant mogelijk worden gehanteerd, worden door Rocksolid Studio uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de klant eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
2.5 Rocksolid Studio behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.6 Opdrachten aan Rocksolid Studio tot het vervaardigen van een website omvatten altijd mede de opdracht tot webhosting van de website.
2.7 Contracten hebben een looptijd van minimaal één jaar, stilzwijgend te verlengen, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor de afloopdatum. Voor Netwerk/systeembeheercontracten geldt een opzeggingstermijn van twee maanden.
2.8 Rocksolid Studio is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de klant, als gevolg van enige in deze algemene voorwaarden genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.
2.9 Bij ontstane storingen door Rocksolid Studio door verkeerde programmering op de website of in het netwerk heeft de klant recht op herstel van deze fouten binnen 24 uur na melding, mits het probleem binnen deze tijd oplosbaar is. Responsetijd in de netwerk/systeem beheer contracten is ook hierop van kracht.
2.10 Alle rechten op het ontwerp en de programmatuur van websites zijn en blijven eigendom van Rocksolid Studio. Websites zijn niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 – Tarieven

3.1 Op overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Rocksolid Studio en de klant zijn de gebruikelijke door Rocksolid Studio te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing, welke zijn gedrukt in de prijslijsten en beschreven in offertes, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Informatie aangaande de toepasselijke tarieven wordt op verzoek door Rocksolid Studio aan de klant toegezonden.
3.2 Indien de klant het aantal overeengekomen uren vrij gebruik of de betaalde uurpakketten van de Dienst overschrijdt, brengt Rocksolid Studio de klant hiervoor het reguliere uurtarief in rekening. Hierbij wordt een gedeelte van een uur op een kwartier naar boven afgerond.
3.3 Indien de klant het aantal overeengekomen uren vrij gebruik of de betaalde uurpakketten van de Dienst niet binnen de gestelde termijn volledig gebruikt, vervalt de aanspraak van de klant op die niet gebruikte vrije uren of de niet gebruikte uren van de urenpakketten na afloop van de
desbetreffende termijn. Aan de klant komt geen vergoeding toe voor niet gebruikte vrije uren.
3.4 De onderhoudscontracten gaan in als de website opgeleverd is. Netwerk /systeem beheer contracten gaan in op de eerstvolgende aanvang van de nieuwe maand.
3.5 Rocksolid Studio is gerechtigd de prijzen van al haar producten en onderdelen van de dienst maandelijks aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS.
3.6 Rocksolid Studio is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Zij stelt de klant hiervan, zo mogelijk een maand voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk op de hoogte.
3.7 Alle door Rocksolid Studio gehanteerde prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief BTW.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Indien de klant niet tijdig voor betaling van een factuur van Rocksolid Studio heeft zorg gedragen, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het factuurbedrag. Betaling dient door de klant te geschieden, zonder dat hem een beroep op
inhouding, korting of compensatie toekomt.
4.2 Is de klant in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet daaraan verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn
rekening. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,- (exclusief BTW). Indien aannemelijk is dat Rocksolid Studio hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de klant vergoed te worden.
4.3 De door de klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
4.4 De diensten of producten die geleverd worden door Rocksolid Studio dienen betaald te worden binnen de standaard betalingstermijn van 14 dagen tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Wanneer de betaling niet binnen de standaard betalingstermijn is voldaan, valt de klant per direct in
de uitgebreide betalingstermijn van nog eens 14 dagen. Hierbij worden tevens extra kosten, á 5% van de oorspronkelijke factuur, toegevoegd in de vorm van een nieuwe additionele factuur. Wanneer de betaling van de oorspronkelijke factuur en de extra kosten niet binnen de uitgebreide
betalingstermijn voldaan zijn wordt het incassokantoor ingeschakeld, zoals in lid 4.8 beschreven.
4.5 Bij acceptatie van een offerte van Rocksolid Studio, dient de klant over het totale bedrag een aanbetaling te verrichten van 50%, met uitzondering van hosting- en netwerk/systeem beheer contracten. Wanneer de aanbetaling ontvangen is zal de opdracht binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd en gaat de partij akkoord met de algemene voorwaarden van Rocksolid Studio.
4.6 Ter zake van alle door Rocksolid Studio aan de klant geleverde goederen geldt eigendomsvoorbehoud zolang de klant niet integraal aan betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.7 Ingeval de klant jegens Rocksolid Studio in verzuim is, is Rocksolid Studio bevoegd haar contractuele verplichtingen op te schorten. Indien de klant langer dan een maand in verzuim blijft, is Rocksolid Studio bevoegd haar dienstverlening te staken.
4.8 Incassokosten
4.8.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van
een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.
4.8.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4.8.3 De opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Rocksolid Studio is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van Rocksolid Studio jegens de klant, behoudens opzet of grove schuld van Rocksolid Studio. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Rocksolid Studio voor de geleverde diensten heeft gefactureerd, met een maximum van vijfduizend euro.
5.2 Rocksolid Studio is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Rocksolid Studio gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet, regels en beleid van overkoepelende organisaties zoals facebook Inc., Twitter etc., computernetwerk of de website van de klant, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade door inhoud van advertenties of het type adverteerders, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de klant.
5.3 Rocksolid Studio is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door advertenties, databases of enige andere informatie die op de Netwerken ofwel Websites van de klant te vinden zijn en mogelijk direct of indirect geleverd zijn door Rocksolid Studio.
Artikel 6 – Overmacht
6.1 Rocksolid Studio is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Rocksolid Studio of enige derden die diensten aan Rocksolid Studio leveren, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Rocksolid Studio op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Rocksolid Studio liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van Rocksolid Studio of enige derden die diensten aan Rocksolid Studio leveren.
6.2 Wanneer Rocksolid Studio wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan twee maanden achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Rocksolid Studio als de klant bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.
6.3 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Rocksolid Studio jegens derden, die veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de klant, zullen steeds voor rekening en risico van de klant zijn.

Artikel 7 – Verval vorderingen

7.1 Alle rechtsvorderingen van de klant jegens Rocksolid Studio, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende ordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Rocksolid Studio binden Rocksolid Studio slechts indien schriftelijk door Rocksolid Studio bevestigd.
8.2 De klant is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Rocksolid Studio, enige rechten en plichten ingevolge overeenkomst aan derden over te dragen.
8.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk
aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
8.4 In geval van een mogelijk faillissement, surséance van betaling of schuldsanering van een der partijen dient deze haar wederpartij via bewindvoerder dan wel curator hiervan terstond in kennis te stellen.
8.5 Op betrekkingen tussen de klant en Rocksolid Studio is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en Rocksolid Studio worden aanhangig gemaakt ofwel bij de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel, ter keuze van Rocksolid Studio, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.

Rocksolid Studio
Jade 9
3643AC Mijdrecht
info@rocksolidstudio.nl